О нама

Ветеринарски Специјалистички Институт „Суботица“ је основан 1992. године као правни следбеник Сточарско-Ветеринарског Центра, тачније његове специјалистичке службе. Оснивач института је Влада Републике Србије (Сл. гласник РС.бр.50 /92 чл.495 тачка 4).

Праћење здравственог стања животиња као основна делатност, утврђена актом о оснивању спроводи се:
• праћењем потреба и захтева епизоотиолошког подручја на којем институт делује – Суботица, Ада, Сента, Кањижа и Мали Иђош
• сталним унапређењем односа са корисницима услуга

Вршење лабораторијске дијагностике обавља се у акредитованој Лабораторији за испитивање, која је оспособљена да врши:
• бактериолошка, серолошка, вирусолошка, паразитолошка, хемијска, биохемијска, патолошка и радиолошка испитивања
• испитивање биолошког материјала животињског порекла
• испитивање хране и хране за животиње

Промет ветеринарских лекова одвија се првенствено на законским основама стављања у промет лекова биолошког карактера – вакцине, серуми и дијагностичка средства, који се не могу наћи у слободној продаји, али и велетрговини лекова хемофармацеутског карактера.


АДРЕСА
ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ „СУБОТИЦА“
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 88, 24105 СУБОТИЦА, ПАК 453183

ТЕКУЋИ РАЧУН
165-1338-08 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7500 – Ветеринарска делатност
ПИБ: 100849634
МБ: 08365954

ТЕЛ: 024/547-767
ФАX: 024/547-830

Контакт детаљи...
Општи услови пословања лабораторије

Службе

Лабораторија
Здравствена заштита животиња
Велепродаја

Услуге

Испитивања хране, хране за животиње и узорака са површина

Микробиолошка, паразитолошка и имуно-ензимска испитивања хране, хране за животиње и узорака са површина. Физичка, хемијска и сензорска испитивања хране и хране за животиње.


Детаљи
Испитивања биолошког материјала пореклом од животиња

Микробиолошка, серолошко-имунолошка и паразитолошка испитивања биолошког материјала пореклом од животиња.


Детаљи
Здравствена заштита домаћих и дивљих животиња

Одсек за епизоотиологију обавља послове праћења и вођења евиденције о појави и престанку заразних и паразитских болести животиња, зооноза и антимикробне резистенције код животиња и предузетим мерама према Програму мера здравствене заштите животиња и посебних програма здравствене заштите.


Детаљи
Промет лекова

Служба промета лекова ставља у промет лекове биолошког карактера – вакцине, серуми и дијагностичка средства.


Детаљи
Управљање отпадом

ВСИ „Суботица“ као поседник Интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, привремено складиштење и третман инфективног медицинског отпада на територији АП Војводине (Бр. 130-501-825/2012-06), и као оператер постројења за третман инфективног медицинског отпада преузима наведени отпад од физичких и правних лица на основу склопљеног уговора.


Детаљи

Акредитација

Систем Менаџмента Лабораторије - SRPS ISO/IEC 17025:2017

Акредитација од стране Акредитационог тела Србије - АТС
Акредитациони број: 01-165