Управљање отпадом

ВСИ „Суботица“ као произвођач медицинског отпада обезбеђује, када је то могуће, смањење количине и/или опасних карактеристика медицинског отпада на месту настанка, као и поновно искоришћење отпада

У институту се сакупља отпад на месту настанка и разврстава опасан од неопасног отпада, односно различите врсте опасног отпада, и одлаже у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим својствима, количини, начину привременог одлагања и третмана

Имплементирајући Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр 36/09, 88/10) ВСИ „Суботица“ је у своје пословање увео и обезбедио услове за сакупљање (преузимање), транспорт и третман инфективног медицинског отпада и поседује Интегралну дозволу за сакупљање, транспорт, привремено складиштење и третман инфективног медицинског отпада из ветеринарских установа на територији АП Војводине (Бр. 130-501-825/2012-06).


Контакт

Ромина Салаи – Сарадник за патологију

Телефон: 024/415-0594