Здравствена заштита животиња

Епизоотиологија

Репродукција и ВО

 

Контакт


Тибор Молнар – Руководилац здравствене заштите и епизоотиологије

Телефон: 024/415-0589


Јожеф Хорват – Сарадник за репродукцију и В.О.

Телефон: 024/415-0589


Синиша Филиповић – Сарадник за епизоотиологију

Телефон: 024/415-0594