Историјат

Историјат Ветеринарског специјалистичког института „Суботица“ се води од 1955. године, када оснивањем Сточарског ветеринарског центра започиње рад на организованој и систематској здравственој заштити животиња на епизоотиолошком подручју Северне Бачке. Исте године отпочиње са радом и тржишна ветеринарска инспекција, чиме делатност ветерине обухвата не само здравствену заштиту већ и исхрану, селекцију и узгој стоке и контролу животних намирница анималног порекла.

Период до ’60-тих година карактерише рад на сузбијању и искорењивању заразних болести: куге свиња, црвеног ветра, антраxа говеда, Слинавке и шапа (у седам наврата), сакагије и дурине коња, туберкулозе говеда, свиња и живине, бруцелозе и беснила.
Оснивањем центра за вештачко семењавање говеда убрзава се рад на селекцији говеда те унапређује исхрана и начин узгоја у циљу интензивирања сточарства.

Период ’80-тих година до оснивања Ветеринарско специјалистичког института је период рада теренске и специјалистичке (лабораторијске) службе у оквиру исте институције.
Ветеринарски специјалистички институт „Суботица“ основан је 1992.године као правни следбеник Сточарско ветеринарског центра, тачније њене специјалистичке службе Овим чином се издваја специјалистичка служба од теренске и започиње период развоја лабораторијско-специјалистичке службе као подршке раду теренске службе, ветеринарској инспекцији и стручна помоћ раду и развоју примарне сточарске производње и прерађивачким капацитетима из области како производње сточне хране, тако и намирница анималног порекла.

Епизоотиолошко – географско подручје рада се дефинише Законом на подручју пет општина: Суботица, Ада, Сента, Кањижа и Мали Иђош, које представљају део Севернобачког и Севернбанатског округа. Основна делатност института обухвата четири области ветерине: епизоотиологију, лабораторијско испитивање биолошких узорака од животиња, лабораторијско испитивање намирница анималног порекла и рад на унапређењу репродукције и В.О. домаћих животиња. Као додатном активношћу, институт се бави и велепродајом лекова и дијагностичких средстава. Поред тога, 2005. године је изграђена служба за узораковање на граничном прелазу Хоргош, која одржава 24 часовно дежурство и обезбеђује хладан ланац превоза узорака.

Организационо ВСИ „Суботица“ се састоји из лабораторије, службе за здравствену заштиту животиња, службе за промет лекова, службе општих и рачунских послова и службе за управљање отпадом. Део лабораторије се бави испитивањем биолошких узорака од животиња и узорака сточне хране, при чему у посебним јединицама се изводе бактериолошка, серолошкло-имунолошка, паразитолошка испитивања и микробиолошка испитивања сточне хране. Други део лабораторије је задужен за преглед узорака производа, сировина и отпадака животињског порекла, при чему су посебне јединице образоване за бактериолошка и паразитолошка испитивања. Лабораторија је опремљена и оспособљена за дијагностику великог броја заразних, паразитских и узгојних болести домаћих животиња. Стручњаци лабораторије такође врше микробиолошку и хигијенску контролу и консалтинг у занатским објектима за клање, прераду меса и млека. У служби за здравствену заштиту животиња су запослени стручњаци из области епизоотиологије, репродукције и ВО домаћих животиња и патологије. Ова служба врши послове на систематском праћењу епизоотиолошке ситуације, на спровођењу Програма мера, сарадње са ветринарском инспекцијом и опреативном ветеринарском службом, на откривању, клиничкој дијагностици, терапији сузбијању и искорењивању заразних и узгојних болести, састављања вакциналних и узгојних програма и консалтинга у области ветеринарске медицине и интензивне сточарске производње.

Поред сталног заједничког рада са ветеринарском инспекцијом и теренском ветринарском службом ВСИ редовно сарађује на пољу међулабораторијске сарадње и размене стручног искуства и са разним институцијама из области ветеринарства и јавног здравља у земљи и у иностранству (Факултет ветеринарске медицине у Београду и Будимпешти, Научни и специјалистички ветеринарски институти, ИХТМ, Пастеров завод Нови Сад, Завод за заштиту здравља Србије „Батут“, Завод за заштиту здравља Суботица, Инститтут за контролу сировог млека у Будимпешти, Државни ветеринарски институт Мађарске…).

Унапређење и развој специјалистичког рада у области превентивне заштите животиња као и испитивања животних намирница животињског порекла, захтевају од ВСИ-а сталну бригу о квалитету и поузданости резултата својих услуга. Стално стручно усавршавање запослених и увођење нових, савремених метода испитивања су један од услова за постизање ових циљева.

Ради одржавања континуитета унапређења система рада, као и добре лабораторијске праксе руководство ВСИ-а се определило да успостави систем квалитета у целом ВСИ-у према захтевима стандарда ISO 9001 и да акредитује своју лабораторију према стандару ISO IEC 17025. Сходно томе менаџмент системом квалитета ВСИ је сертификован 24.01. 2005. године, док је акредитација лабораторије завршена 9.06.2006. године.