O nama

Veterinarski Specijalistički Institut „Subotica“ je osnovan 1992. godine kao pravni sledbenik Stočarsko-Veterinarskog Centra, tačnije njegove specijalističke službe. Osnivač instituta je Vlada Republike Srbije (Sl. glasnik RS.br.50 /92 čl.495 tačka 4).

Praćenje zdravstvenog stanja životinja kao osnovna delatnost, utvrđena aktom o osnivanju sprovodi se:
• praćenjem potreba i zahteva epizootiološkog područja na kojem institut deluje – Subotica, Ada, Senta, Kanjiža i Mali Iđoš
• stalnim unapređenjem odnosa sa korisnicima usluga

Vršenje laboratorijske dijagnostike obavlja se u akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje, koja je osposobljena da vrši:
• bakteriološka, serološka, virusološka, parazitološka, hemijska, biohemijska, patološka i radiološka ispitivanja
• ispitivanje biološkog materijala životinjskog porekla
• ispitivanje hrane i hrane za životinje

Promet veterinarskih lekova odvija se prvenstveno na zakonskim osnovama stavljanja u promet lekova biološkog karaktera – vakcine, serumi i dijagnostička sredstva, koji se ne mogu naći u slobodnoj prodaji, ali i veletrgovini lekova hemofarmaceutskog karaktera.


ADRESA
VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT „SUBOTICA“
SEGEDINSKI PUT 88, 24105 SUBOTICA, PAK 453183

TEKUĆI RAČUN
165-1338-08 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

ŠIFRA DELATNOSTI: 7500 – Veterinarska delatnost
PIB: 100849634
MB: 08365954

TEL: 024/547-767
FAX: 024/547-830

Kontakt detalji...
Opšti uslovi poslovanja laboratorije

Službe

Laboratorija
Zdravstvena zaštita životinja
Veleprodaja

Usluge

Ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina

Mikrobiološka, parazitološka i imuno-enzimska ispitivanja hrane, hrane za životinje i uzoraka sa površina. Fizička, hemijska i senzorska ispitivanja hrane i hrane za životinje.


Detalji
Ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja

Mikrobiološka, serološko-imunološka i parazitološka ispitivanja biološkog materijala poreklom od životinja.


Detalji
Zdravstvena zaštita domaćih i divljih životinja

Odsek za epizootiologiju obavlja poslove praćenja i vođenja evidencije o pojavi i prestanku zaraznih i parazitskih bolesti životinja, zoonoza i antimikrobne rezistencije kod životinja i preduzetim merama prema Programu mera zdravstvene zaštite životinja i posebnih programa zdravstvene zaštite.


Detalji
Promet lekova

Služba prometa lekova stavlja u promet lekove biološkog karaktera – vakcine, serumi i dijagnostička sredstva.


Detalji
Upravljanje otpadom

VSI „Subotica“ kao posednik Integralne dozvole za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada na teritoriji AP Vojvodine (Br. 130-501-825/2012-06), i kao operater postrojenja za tretman infektivnog medicinskog otpada preuzima navedeni otpad od fizičkih i pravnih lica na osnovu sklopljenog ugovora.


Detalji

Akreditacija

Sistem Menadžmenta Laboratorije - SRPS ISO/IEC 17025:2017

Akreditacija od strane Akreditacionog tela Srbije - ATS
Akreditacioni broj: 01-165